Náš deň...


Výchova a vzdelávanie v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predprimárneho vzdelávania uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Umožňujeme individuálny čas a dĺžku spánku dieťaťa vrátane možnosti ranného dospávania. Zabezpečujeme pobyt vonku  a následné zohriatie sa v saune.  Realizujeme telesné cvičenia pod dohľadom profesionálneho trénera Mgr. Tomáša Kuťku. Denný poriadok pre deti je následovný:

  • príchod detí, hry, pohybové a relaxačné cvičenie
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • dopoludňajšie edukačné aktivity
  • pobyt vonku, vychádzka
  • saunovanie
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • odpočinok,počúvanie rozprávky
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • popoludňajšie aktivity, hry, pobyt vonku